Vytisknout
Kategorie: Uncategorised
Zobrazení: 11396

Obnova premonstrátského kláštera v Nové Říši     reg.č.CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004603

Projekt je financován z Integrovaného regionálního operačního programu v rámci 52. Výzvy Revitalizace vybraných památek II.
Předpokládané celkové náklady projektu jsou 20 mil. Kč. Projekt bude realizován do konce měsíce září 2021.

Předmětem projektu je obnova vybraných částí novoříšského premonstrátského kláštera, který je uveden na Indikativním seznamu NKP. Obnova kláštera bude spočívat jak ve fyzické stavební obnově, tak ve funkční obnově. Realizovaný projekt zpřístupní návštěvníkům nově Křížovou chodbu a klášterní zahrady. Díky projektu dojde ke zkvalitnění stávajících expozic kláštera. Součástí projektu je také restaurování kostelních varhan a vybraných obrazů.

 

Realizace projektu:

1) Obnova křížové chodby – mezi roky 2018 a 2019 proběhla obnova křížové chodby, která spočívala především v obnově kamenné podlahy vč. jejího odvlhčení. Dále bylo provedeno vyspravení omítek vč. nátěru omítek. V křížové chodbě bylo instalováno nové osvětlení. V souvislosti s obnovou podlahy v křížové chodbě proběhl také restaurátorský průzkum tohoto prostoru, kdy zde byly kopané sondy¨. Nyní probíhá zpracování výsledků tohoto terénního archeologického průzkumu. Výstupy nejen z tohoto archeologického průzkumu, ale i z archeologických průzkumů kláštera provedených v minulosti, budou prezentovány v nové expozici. V letošním roce a v roce 2021 budou renovovány okna a dveře v křížové chodbě. Dveře, které nelze repasovat, budou nahrazeny novými replikami dveří.

    

2) Modernizace expozic a pořízení vybavení – na konci roku 2018 proběhla dodávka nového expozičního mobiliáře pro prostory prelatury a dalších prostor. Novým expozičním nábytkem je vybaven prostor klenotnice, kde je v současné době připravována nová expozice. Kromě vybavení pro expozice došlo také k pořízení nových polstrovaných židlí do hudebního sálu, které staré kinové lavice. Nábytkem byl také zařízen prostor „galerie“, která by po skončení projektu měla být zpřístupněná návštěvníkům kláštera, jim by sloužila jako odpočinková místnost.

  

3) Restaurování kůrových varhan – v roce 2019 byly započaty práce na kompletním restaurování stroje varhan v kostele sv. Petra a Pavla, který je součástí kláštera. Tyto restaurátorské práce by měly být dokončeny na podzim roku 2021.

 

4) Digitalizace kláštera – práce na digitalizaci kláštera byly zahájeny v roce 2019 a potrvají do poloviny roku 2021. Záměrem je pořídit nové digitální plány kláštera, které nahradí stávající papírové plány z počátku devadesátých let dvacátého století. Jedním z výstupů digitalizace bude 3D model kláštera.

5) Restaurování vybraných obrazů – v letošním roce byly zahájeny práce na restaurování vybraných klášterních obrazů, jedná se především o portréty opatů kláštera a o obrazy zakladatelů kláštera Markvarda z Hrádku a jeho ženu Vojslavu. Veškeré plánované restaurátorské práce na obnově obrazů by měly být dokončeny v roce 2021.

6) Revitalizace klášterních zahrad – v současné době probíhá příprava na revitalizaci klášterních zahrad. U Rajského dvora došlo k přepracování původní koncepce, která počítala jen s drobnou úpravou tohoto prostoru. Nový návrh se vrací k původnímu členění Rajského dvora, který vychází i z poznatků archeologického průzkumu. Práce na revitalizaci zahrad by mohly být zahájeny v druhé polovině letošního roku.