Vytisknout
Kategorie: ŘkF Nová Říše
Zobrazení: 14120

Historie farnosti

Duchovní správa v Nové Říši je úzce spjata s historií a vývojem kláštera. V časech ženského osazení kláštera plnili funkci farářů v Nové Říši nejčastěji proboštové. Po změně na mužský konvent nastal trošku odlišný způsob - vždy byl jmenovaný farář, případně výpomocný kaplan. 

 

Kaple sv. Kříže u Brázdových

Tuto kapli začal budovat probošt Bernard Leupold roku 1708 a dokončena byla 1712. Stavba má jednolodní půdorys s klasickým půlkruhovým zakončením, ke kterému je přičlěněna hranolová věž zakončena cibulovitou bání. Vstupní kamenný portál má prolomený štít s poději osazeným štukovým znakem novoříského kláštera a iniciály opata Josefa Bernarda Pelikána. Z terénních důvodů je přístup ke kapli veden dvojicí schodišť, mezi nimiž je vestavěna nika s lasturovou nádržkou, do které je svedena voda z pramene pod kaplí. 

Inventář kaple tvoří dřevěný oltář z roku 1718 s bohatě tvarovaným tabernáklem a ústřední sochou ukřižovaného Krista. Dále jsou v kapli varhany z roku 1858, jejichž autorem je varhanář František Svítil. Po období komunistické vlády se kaple nacházela v havarijním stavu. Proto byla v letech 2003 - 2004 rozsáhle rekonstruována a schodiště ze statických důvodů zcela přestavěno.

Vždy v neděli po liturgickém slavení svátku Povýšení svatého kříže (14. září) zde bývá sloužena poutní mše svatá.

 

Kaple Navštívení Panny Marie v Lipách ("Na kopečku")

Kaple postavená v půlkruhovém půdorysu. Ve vstupní části se nachází dvojice plastických pilastrů nesoucí průběžnou římsu, vytvářející půlkruhový portál s freskou zobrazující zjevení Panny Marie. Ze stran pilastrů vystupuje v naddveřní části římsa, vytvářející vstup do kaple ve tvaru stlačeného oblouku. Oplechovanou střešní konstrukci doplňuje polygonální lucerna. Kapličku nechal postavit ve druhé polovině 18. století opat Josef Bernard Pelikán k poctě Panny Marie a na základě osobně prožitého zjevení.

 

Kaple sv. Jana Křtitele ("Na Polánce")

Kaple ležící ještě výše než Navštívení Panny Marie, byla postavena roku 1886 na památku sv. Jana Křtitele. Nechal ji postavit na své náklady opat Antonín Petr Hauber na místě, kde jako chlapec pásal drobný dobytek. Kaple byla vysvěcena 25. července 1886 za přítomnosti velkých procesí z okolních farností. Kapli zdobí z průčelí dvojice štukových pilastrů, podpírající segmentový fronton. V něm je zavěšen obraz sv. Rosalie. V kapli je umístěn obraz sv. Jana Křtitele.

 

Kaple sv. Norberta ("Na Hradě")

V části obce zvané "Na Hradě" stávala dnes zaniklá kaple sv. Norberta. Doložená je k roku 1610, kdy probošt Adam Skotnický daroval zahradu "Na Hradě" mezi grunty Tomáše Počáteckého (dnešní č. p. 63) a Jana Utíkala (dnešní č. p. 58) literátskému sboru. V těsné blízkosti pak zmiňuje kapli sv. Norberta, ve které byl příbytek pro kněze a pohřebnice (márnice) se hřbitovem. Kaple prokazatelně stála ještě roku 1620. Její podoba není známá.

 

Faráři v Nové Říši