Print
Category: Uncategorised
Hits: 37338

Pastýřský list opata Mariana Rudolfa Kosíka na Zelený čtvrtek 2020

Milí farníci z farností naší kanonie i vy všichni, kteří tyto řádky budete číst.

Jak rádi jsme se scházeli každý rok slavit velikonoční svaté třídenní. Letos tomu tak nebude. Nesejdeme se, ale prožijme tyto dny, tak jak nám to okolnosti dovolují.

My kněží jsme rádi na Zelený čtvrtek brzy ráno vstávali, abychom za včas dorazili do Brna na Petrov, ke slavení mše svaté s naším panem biskupem Vojtěchem a spolubratry kněžími, při níž se nejen světí oleje k udělování svátostí, ale kněží také obnovují své kněžské závazky. Vždyť je to den, kdy Pán Ježíš ustanovil svátostné kněžství a eucharistii. To si zase více připomínáme při večerní mši svaté.

Slavení letošních Velikonoc nám kněžím pomůže si více uvědomit, že jsme se stali kněžími Ježíše Krista, ale také služebníky jeho dětí – vás. Stali jsme se kněžími pro druhé. Proto nám chybíte a věříme, že chybíme i my vám.

Proto se ve čtvrtek večer v 18 hodin duchovně spojme. My u oltáře při mši svaté, vy ve svých domovech při modlitbě. A pamatujme, že patříme k sobě, že při eucharistické oběti tvoříme jedno společenství. Přijímejte Krista Pána duchovně tak, že ho pozvete do svého srdce a jako pomůcku si můžete vzít modlitby z kancionálu. Také Pánu Ježíši slibme, že až nastane normální situace, že ho budeme s ještě větší láskou přijímat ve svatém přijímání a účastnit se mše svaté, která je nejen zpřítomněním Poslední večeře, ale také jeho kalvárské oběti a zmrtvýchvstání. Ve 20 hodin budeme v klášteře adorovat v Getsemanské zahradě, vy se modlete doma bolestný růženec, zvláště jeho první tajemství: „Ježíš se pro nás krví potil.“

Požehnané prožití Zeleného čtvrtku vám přeje a žehná

opat Marian s bratřími

 


Pastýřský list opata Mariana Rudolfa Kosíka k prožívání Svatého týdne 2020

Naši drazí farníci,

prožíváme zvláštní dobu, kterou jsme dosud neznali a ani ji nepoznali naši předkové. My kněží denně sloužíme mše sv. na úmysly, které jste si na počátku roku přáli odsloužit ve všech našich pěti farnostech a při nich myslíme i na vás, aby vám Pán Bůh zachoval tělesné zdraví i jistotu, že o každém z nás ví. A při modlitbě Pod ochranu Tvou se utíkáme, prosíme, aby vás každého vzala Matka Boží pod svůj plášť. Vždyť ji na Humberku uctíváme jako Uzdravení nemocných a dnešní doba potřebuje jejího přispění, aby se uzdravili lidé z nebezpečné a zákeřné nemoci, ale i celá společnost ze sobectví a z pocitu, že se obejde bez Pána Boha a jeho požehnání.

Na Květnou neděli budou zvony na našich kostelích v 11 hodin vyzývat ke společné modlitbě za ukončení pandemie koronaviru. Prosme společně, důvěřujme v Boží pomoc a volejme k Panně Marii Humberské.

Přiblížily se Velikonoce. Začínáme Svatý týden, kdy budeme znovu prožívat slavný vjezd Pána Ježíše do Jeruzaléma, jeho hrozné utrpení a smrt na kříži, ale i slavné vzkříšení, které je jeho vítězstvím nad hříchem, zlým duchem a smrtí.

I přes nemožnost sejít se ke společným bohoslužbám Velikonoce slavit budeme. My kněží v kostele bez vás, vy ve svých domovech bez nás. Tak také poznáme, jak k sobě navzájem patříme a chybíme jeden druhému. Ale můžeme být duchovně spojeni a v tomto spojení prožívat obřady svatého týdne. Na pomoc máme televizní přenosy, pro soukromou pobožnost modlitbu Křížové cesty, růžence, zvláště tajemství růžence bolestného a slavného, korunku k Božímu milosrdenství a nezapomeňme na četbu Písma svatého, kde jsou nám tak krásně předkládány velikonoční události.

Na Květnou neděli přede mší sv. požehnáme ratolesti (kočičky) a vy si je můžete vzít během dalších dnů v zádveří kostela. Na Zelený čtvrtek budeme mít mši sv. v 18 hodin, stejně tak budou obřady na Velký pátek, kdy ještě ve 14.30 se budeme modlit pobožnost křížové cesty s korunkou k Božímu milosrdenství. Modlete se ji doma. Na Bílou sobotu začneme vigílii slavit ve 20 hodin. Tak znáte hodiny bohoslužeb, kdy se můžeme na dálku zvlášť intenzivně spojit v modlitbě.

Velikonoční svátosti musíme posunout na dobu, kdy nám to bude zase možné. Nyní v zájmu ochrany zdraví každého z nás musíme přinést i tuto oběť. Nezapomínejme na dokonalou lítost nad svými hříchy a na touhu duchovně přijmout Pána Ježíše do svého srdce. Samozřejmě pokud je nutné zaopatřit nemocného, volejte kdykoliv.

Přejeme vám duchovní prožití Svatého týdne a načerpání milostí pro další život.

 

Vaši kněží P. Marian, P. Michael, P. Siard, P. Pavel a bratr Štěpán

Také přijměte pozdrav od P. Víta a P. Metoděje ze Křtin a P. Petra ze Šaratic