Print
Category: Uncategorised
Hits: 2231

prozatím česky:

 

Kostel sv. Petra a Pavla

Součástí prohlídkové trasy A je kostel sv. Petra a Pavla, který byl vybudován po stavbě trvající 30 let v roce 1707. 

Středem celé svatyně je hlavní oltář, který je dílem pražského sochaře a štukatéra Jana Hennevogela. Autorem tohoto velikého je malíř Adam Enz z Benátek, který do středu tohoto obrazu postavil sv. Petra a Pavla (patrony kostela) v pevném postoji apoštolských knížat, vědomých si síly a jistoty svého poslání.

V kněžišti jsou umístěny chórové lavice, které věnoval novoříšskému chrámu Páně majitel budiškovického panství Max, svobodný pán z Cantelma. Zhotovil je jeho truhlář r. 1696 v Horní Slatině.

Vzácným řezbářským dílem nevídané krásy je kazatelna. Je neobvykle zavěšena na jižní straně v lodi. Farní kronika zná pouze příjmení jejího řezbáře, jmenem Arbeite.. Původ tohoto díla je možno klást do let 1704-1715.

Cenné zařízení kostela doplňují varhany, dílo novoříšského varhanáře Bedřicha Semráda z let 1764-1765. Varhany mají 23 rejstříků.

V kostele se také nachází boční kaple Panny Marie Bolestné, v které je umístěn milostný obraz, který při požáru roku 1683 byl nalezen ohněm netknutý. Od té doby se k Panně Marii Bolestné utíkají mnozí věřící a prosí o její přímluvu.

Za opata Josefa Bernarda Pelikána, zdejšího rodáka, vyzdobil v letech 1766-1767 Johann Lukas Kracker, člen vídeňské akademie, strop i stěny kostela freskami a obohatil jeho interiér i o další obrazy. Klenbu presbytáře kryje výjev, kdy Kristus předává sv. Petrovi klíče od Nebeského království (Mt 16,18-19). Čtyři figurální alegorie nad pilíři presbytáře znázorňují čtyři tehdy známé světadíly, ve kterých je hlásáno evangelium. Freska na klenbě hlavní lodi ukazuje úžasnou duchovní proměnu člověka Šavla z Tarzu na jeho cestě do Damašku (Sk 9,1-18). Tyto práce prozrazují zkušenou ruku a génia doby posledního mocného vzepětí barokního iluzionismu.

Konečně nelze opomenout křížovou cestu Františka Bílka a Viktora Förstra.

 

Kaple sv. Anny, kapitulní síň

Součástí této trasy je také nejstarší dochovaná místnost celého kláštera a to kapitulní síň kláštera - kaple sv. Anny. V této kapli se nachází gotická socha sv. Anny Samotřetí, která je pravděpodobně celosvětově jedinou sochou, která od vytvoření stojí na svém původním místě pro který byla vytesána. 

Kaple sv. Anny slouží pro bohoslužby zvláště v zimním období a také jako kapitulní síň kláštera. Zde začíná řeholní život každého kandidáta, který je při obláčce oblečen do řeholního oděvu, bývají zde voleni opati a také se zde bratři loučí se zesnulými spolubratry.

 

Prohlídky

Prohlédnout si prostory kostela a kaple sv. Anny je možné vždy cca 30 minut před bohoslužbami (viz Bohoslužby). Pokud v tomto čase přijdete, prosíme abyste se chovali tiše a nerušili věřící při jejich soukromé nebo veřejné modlitbě.

Prohlídky s výkladem je možné absolvovat v pravidelných časech v období letních prázdnin, nebo při objednání předem. Více informací zde.